GİZLİLİK BİLDİRİMİ ve KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA

GİZLİLİK BİLDİRİMİ ve KİŞİSEL VERİLER HAKKINDA AYDINLATMA

ANKA TEK OSGB  olarak web sitesini ziyaret edenlerin, online eğitim işlemleri panelini kullanan kişilerin ve bizimle elektronik olarak iletişim kuran herkesin kişisel verilerine saygı gösteriyoruz. ANKA TEK OSGB olarak eğitim ve hizmetlerimizden faydalanan kişilere  ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz. İşbu gizlilik bildirimi (“Gizlilik Bildirimi”), web sitemizi kullanırken kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin ANKA TEK OSGB tarafından alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Bu sorumluluğumuzun farkında olarak, KVK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekliyle ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.


  1. İşlenen Kişisel Verilerin Türleri

Bu Gizlilik Bildiriminde, “kişisel verileriniz” kimliğinizi veya üçüncü bir kişinin kimliğini belirten ya da belirlenebilir kılan her türlü veriyi ifade eder.

Bunlar sınırlı olmamak kaydıyla işin doğası gereği adınızı, kimlik bilgilerinizi, adresinizi, telefon numaranızı, IP adresinizi, e-posta adresinizi ve ANKA TEK OSGB’ye başvurduğunuz önceki eğitim ve sınav bilgilerini içerir. E-posta adresi ve telefon numarası sizi bilgilendirmek için toplanmaktadır. Bilgilerinizi eksik/hatalı yazarak başvuru yaparsanız size bilgilendirme yapılamamasından dolayı sorumluluk kabul edilmez.


  1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, ANKA TEK OSGB tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. ANKA TEK OSGB nin sunduğu hizmetlerden yararlandığınız sürece kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, ANKA TEK OSG nin online eğitim hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda,internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, ANKA TEK OSGB tarafından düzenlenen eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Bunun yanında tarafınıza sunulan hizmetin tamamlanabilmesi için ANKA TEK OSGB olarak kimlik bilgileri vb. zorunlu bilgileri sizin adınıza ilgili kuruluştan almaktayız.

ANKA TEK OSGB  tarafından sunulan eğitim ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ANKA TEK OSGB tarafından sunulan eğitim ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ANKA TEK OSGB ile iş ilişkisi içerisinde olan 3.şahısların hukuki ve ticari güvenliğinin temini amaçlarıyla bilgi toplanmaktadır.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz adli ya da idari mercilerce öngörülmesi hali dışında bu Gizlilik Bildirimi’nde belirtilenler haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Kişisel verilerinizi,

  • SertifikalandırmaiçinGEDİKÜniversitesiile
    ödemeleri yöneten hizmet sağlayıcıları vb.- üçüncü kişiler ile,

– Kanunen yetkili kamu kurumları ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşabiliriz.

İlgili üçüncü kişiler, söz konusu hizmeti yerine getirebilmek için gerekli olan ilgili kişisel veriye erişim sağlamaktadır. Bu durumda, söz konusu üçüncü kişiler, bilgilerinizi yalnızca ANKA TEK OSGB adına hizmet vermek için kullanacak, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmama yükümlülüğü altında olacaklardır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, otomatik veya otomatik olmayan yollar ile yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda ANKA TEK OSGB tarafından düzenlenen eğitim, seminer, organizasyonlar veya hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda ANKA TEK OSGB’nin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde ifa edilebilmesi için elde ile edilir.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen gerekçelerle de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Gizlilik Bildirimi’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle ANKA TEK OSGB e iletmeniz durumunda ANKA TEK OSGB talebin niteliğine göre talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Başkalarının gizliliğini tehlikeye atan veya başka şekilde aşırı derecede zor olan istekleri reddetme hakkımız ve işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkımız saklıdır.

Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin;

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


  1. Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Hakkı

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler (3. kişiler adına yapılan başvurular için özel vekaletnameleri) ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi [email protected] e-posta adresinden veya aşağıdaki adresten bizzat elden veya noter vasıtasıyla tebligat yoluyla iletebilirsiniz. Başvuru Formu için tıklayınız.

ANKA TEK OSGB

Adres: Oruç Reis Mh.Tekstilkent Cad.10 AK NO:301 Esenler/İSTANBUL

ANKA TEK olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda herhangi bir değişiklik yayınlanması halinde işbu Bilgilendirme Metnini güncelleyeceğimizi taahhüt ederiz. ANKA TEK OSGB, Bilgilendirme Metni hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek suretiyle değiştirebilir. Bilgilendirme Metni hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

7. Güvenlik

ANKA TEK OSGB size ait bilgileri güvenli biçimde saklamakta ve gerekli tüm önlemleri almaktadır. ANKA TEK OSGB ‘in, gerekli hizmeti size ulaştırmak için bilgilerinize erişimi olan sözleşme ortakları, sözleşme yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka hiçbir amaçla kullanmamakla yükümlüdür. Bu metnin (2) ve (3) numaralı maddelerinde belirtilen nedenlerle kişisel bilgilerinizin bir kısmı veya tamamı ilgili kamu kurum veya kuruluşlar ile paylaşılması gerekecektir. Bu durumlarda da bilgileriniz gizli addedilecektir.

  1. Çerez Politikası

Çerez, bir web sitesi sunucusu tarafından bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen basit bir metin dosyasıdır. Sadece bu sunucu ilgili çerezin içeriğine erişebilir veya bu bilgileri okuyabilir. Her çerez, web tarayıcınıza özeldir. Bir benzersiz tanımlayıcı, site adı ve bazı numaralar gibi anonim bilgiler içerir. Web sitesinin bazı öğeleri, örneğin tercihlerinizi hatırlamasını sağlar. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesi (bunlar “birinci taraf çerezler” olarak bilinir) veya görüntülediğiniz sayfada içerik sunan diğer web siteleri (“üçüncü taraf çerezler”) tarafından belirlenebilir.